20170721Državni Zavod za statistiku je 21. srpnja izdao Priopćenje o prirodnom kretanju stanovništva Republike Hrvatske u 2016.
U 2016. zabilježen je porast broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 0,1%, tj. rođena su 34 djeteta više nego u 2015. Ukupan broj rođenih u 2016. bio je 37 706 djece, od toga 37 537 živorođene djece i 169 mrtvorođene djece. Od 37 537 živorođe

ne djece, 19 072 ili 50,8% rođeno je muške djece i 18 465 ili 49,2% ženske djece.
Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2016. iznosila je 9,0.
U 2016. zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrle su 2 663 osobe ili 4,9% manje nego u prethodnoj godini. Od ukupnog broja umrlih osoba (51 542) u 2016. 25 344 ili 49,2% odnosilo se na muške osobe i 26 198 ili 50,8% na ženske osobe.
Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2016. iznosila je 12,3.

Stopa prirodnog prirasta u 2016. bila je u Republici Hrvatskoj negativna i iznosila je -3,4 (-14 005 osobe). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 72,8. Na razini županija, pozitivan prirodni prirast bilježi samo Međimurska županija, dok sve ostale županije bilježe negativan prirodni prirast, a najveći je u Osječko-baranjskoj županiji, i to -1 418 uz vitalni indeks od 62,9.
Pozitivan prirodni prirast bio je u 56 gradova/općina, a negativan je bio u 496 gradova/općina i Gradu Zagrebu, dok su 4 grada/općine imale nulti prirodni prirast.
U 2016. sklopljeno je 20 467 brakova. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2016. iznosila je 4,9.
U 2016. bilo je 7 036 pravomoćno razvedenih brakova.
Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2016. iznosila je 1,7.
Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2016. iznosio je 343,8.
Već spomenuta Međimurska županija sa indeksom 101,2 (1216 živorođenih naspram 1201 umrlih) daleko je ispred ostalih (slijede Grad Zagreb 95,2 i  Dubrovačko-neretvanska županija 93,5)  dok je Zagrebačka županija na indeksu 80,6, sa 2759 živorođenih i 3422 umrlih (-663).
Što se brakova tiče, u 2016. ih je sklopljeno 1593 a razvedenih je 456.

U Dugom Selu je prošle godine bilo 190 živorođenih te 127 umrlih (+63), što nas po indeksu 149,6 ponovo stavlja u sam hrvatski vrh, a uvjerljivo smo na vrhu u Županiji (Sveta Nedjelja ima 110,1 (+15) a od općina Rugvica 108,5 (+6)).
Sklopljeno je 110 brakova a 36 je razvedeno.

Od gradova u Hrvatskoj jedino je Imotski ispred našeg grada, sa manjim brojem "u plusu" i 69 manje živorođene djece, dok je npr. Solin, inače uvijek pri vrhu po indeksu, slabiji od Dugog Sela ali ima +94 i 103 više živorođenih nego u našem gradu
U nastavku pogledajte najbolje gradove i općine Hrvatske:

Imotski 151,3 (+41)
Dugo Selo 149,6 (+63)
Solin 147,2 (+94)
Metković 140,8 (+53)
Kaštela 119,6 (+63)

Općina Galovac 210,0 (+11)
Općina Pribislavec 190,0 (+27)
Općina Gračišće 188,9 (+8)
Općina Brtonigla - Verteneglio 181,8 (+9)
Općina Podstrana 175,4 (+43)
Općina Župa dubrovačka 169,1 (+47)
Općina Viškovo 157,8 (+63)
Općina Donja Motičina 158,3 (+7)
Općina Nedelišće 149,5 (+51)
Općina Orehovica 131,9 (+13)

Izvor podataka o rođenim i umrlim osobama te sklopljenim brakovima jesu državne matice rođenih, umrlih i vjenčanih koje vode matičari za svako matično područje.
Sve detalje ove statistike možete pogledati na stranicama Državnog zavoda za statistiku http://www.dzs.hr/